Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „Atencja” zlokalizowanym przy  ul. Zwycięstwa 26c/1, 15-703 Białystok

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja NoeSe Instytut na rzecz NeuroRozwoju, Terapii i Rehabilitacji z siedzibą w Białymstoku 15-746, ul. Juliana Tuwima 5/33.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych możecie Państwo skontaktować z nami drogą telefoniczną, mailową bądź w biurze punktu przedszkolnego, codziennie w godz. 8:00 – 15:00.
 3. W naszym punkcie przedszkolnym przetwarzamy dane osobowe Państwa jako opiekunów prawnych/rodziców, dzieci oraz osób upoważnionych do odbioru dzieci z punktu przedszkolnego.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych w naszym punkcie przedszkolnym jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa a dotyczących funkcjonowania oświaty oraz realizacja umowy pomiędzy punktem przedszkolnym  a opiekunami prawnymi dziecka. W innych przypadkach Pani/Pana/Dziecka dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań programowych punktu przedszkolnego w zakresie dydaktycznym, opiekuńczym, wychowawczym i terapeutycznym. Dane przetwarzamy także w celach rekrutacji do punktu przedszkolnego.
 6. Dane osobowe w postaci zdjęcia, imienia i nazwiska dziecka będziemy zamieszczać na profilach internetowych punktu przedszkolnego Facebooku, Instagramie i stronie internetowej celem promocji działań programowych punktu przedszkolnego. Dane takie zamieszczamy po uzyskaniu dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. W ramach działalności punktu przedszkolnego zbieramy następujące dane:                                                                                                                                          a) Dane rodziców/opiekunów prawnych dziecka w zakresie określonym w przepisach ustawowych i niezbędnym do zawarcia umowy                   na  świadczenie usług punktu przedszkolnego w tym m.in. adres zamieszkania, PESEL,                                                                                                        b) Dane osobowe dzieci, w tym dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;                                                              c) Numer i seria dowodów osobistych, imię i nazwisko osób upoważnionych do odbioru dzieci celem zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, które są odbierane z punktu przedszkolnego.
 8. Odbiorcami danych osobowych Państwa i Pańskich dzieci będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa np. Urząd Miasta Białystok, Ministerstwo Edukacji Narodowej lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji zawartej umowy np. kancelaria radcy prawnego lub księgowa.
 9. Państwa dane osobowe oraz dane dziecka będą przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów regulacji prawnych oraz dożywotnio na stronie internetowej oraz Facebooku i Instagramie punktu przedszkolnego.
 10. Mają Państwo prawo do dostępu do danych osobowych Państwa i dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 11. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa i dzieci narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 12. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe. Wyjątkiem są dane pozyskane od Państwa w ramach dodatkowych zgód np. na przetwarzanie wizerunku. Takie zgody mogą być cofnięte w dowolnym momencie bez ponoszenia konsekwencji związanej z realizacją działań statutowych przedszkola.
 13. Nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, w oparciu o Państwa dane osobowe.
 14. Nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Na podstawie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja NoeSe Instytut na rzecz NeuroRozwoju, Terapii i Rehabilitacji z siedzibą w Białymstoku 15-746, ul. Juliana Tuwima 5/33.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych możecie Państwo skontaktować z nami drogą telefoniczną, mailową bądź w biurze punktu przedszkolnego, codziennie w godz. 8:00 – 15:00.
 3. W naszym punkcie przedszkolnym przetwarzamy dane osobowe Państwa jako osób upoważnionych do odbioru dzieci z punktu przedszkolnego. Dane te obejmują imię i nazwisko oraz serię i numer dowodu osobistego. Dane pozyskujemy od rodziców dziecka.
 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w naszym punkcie przedszkolnym jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja odbioru dzieci z punktu przedszkolnego przez osoby uprawnione.
 6. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji powyżej określonego celu (czyli brak możliwości odbierania dzieci w zastępstwie za rodziców).
 7. Dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy punktu przedszkolnego. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich z punktem przedszkolnym.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane.
 9. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 10. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa i dzieci narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, w oparciu o Państwa dane osobowe.
 13. Nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Scroll to Top